Powrót

Wyrok Sądu Apelacyjnego w sprawie ustalenia wysokości korekty rocznej kosztów osieroconych (tzw. rekompensat KDT) za rok 2010 dla PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Opole

  • Numer raportu: 21/2016
  • Data sporządzenia raportu: 15.04.2016
  • Podstawa prawna raportu: Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne

Treść raportu

Zarząd Spółki PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. („PGE”) informuje, że Sąd Apelacyjny w Warszawie wydał w dniu 14 kwietnia 2016 r. wyrok („Wyrok”), którym uwzględnił apelację PGE GiEK S.A. i jednocześnie oddalił apelację Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki („Prezes URE”) od wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie – Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów („SOKiK”) z dnia 14 sierpnia 2014 r. w sprawie ustalenia wysokości korekty rocznej kosztów osieroconych należnych PGE GiEK S.A. O. Elektrownia Opole za rok 2010 w związku z przedterminowym rozwiązaniem umów długoterminowych sprzedaży mocy i energii elektrycznej (tzw. rekompensat KDT).

Wyrok jest prawomocny, niemniej Prezesowi URE przysługuje od niego skarga kasacyjna do Sądu Najwyższego.

Zarząd PGE przewiduje, że ujęcie Wyroku w wynikach finansowych GK PGE I kwartału 2016 r. zwiększy zysk operacyjny segmentu Energetyka Konwencjonalna o ok. 173 mln zł.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 1382 z późn. zm.).
gkpge_relacjeInwestorskie_site