Powrót

Informacja o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości spółki zależnej

  • Numer raportu: 21/2011
  • Data sporządzenia raportu: 09.06.2011
  • Podstawa prawna raportu: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu

Zarząd spółki PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. ("PGE") informuje, że powziął wiadomość, iż Sąd Rejonowy w Zielonej Górze V Wydział Gospodarczy („Sąd”) oddalił wniosek o ogłoszenie upadłości spółki „Pensjonat Dychów” Sp. z o.o. z siedzibą w Dychowie („Spółka Zależna”), złożony do Sądu w dniu 11 marca 2011 r. przez likwidatora Spółki Zależnej p. Beatę Niedobecką. Wniosek został oddalony ze względu na fakt iż majątek Spółki Zależnej nie pozwala na pokrycie kosztów postępowania upadłościowego, a także na częściowe zaspokojenie roszczeń wierzyciela, którym jest jedyny właściciel Spółki Zależnej, co również powoduje brak przesłanek do ogłoszenia upadłości.

Spółka Zależna jest jednostką zależną PGE w rozumieniu obowiązujących PGE przepisów o rachunkowości, ale z uwagi na nieistotny poziom sumy bilansowej i przychodów nie jest konsolidowana w jej sprawozdaniu finansowym. Jedynym udziałowcem Spółki Zależnej jest PGE Energia Odnawialna S.A., jednostka zależna od PGE (PGE Energia Odnawialna S.A., jako jedyny wspólnik, posiada 100 proc. udziałów w Spółce Zależnej i tyle samo głosów na zgromadzeniu wspólników).

Podstawa prawna sporządzenia raportu: § 5 ust. 1 pkt 24 oraz § 30 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259, ze zm.).
gkpge_relacjeInwestorskie_site