Powrót

Przyjęcie jednolitego tekstu Statutu przez Radę Nadzorczą

  • Numer raportu: 21/2009
  • Data sporządzenia raportu: 16.12.2009
  • Podstawa prawna raportu: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu

Zarząd spółki PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. ("Spółka") informuje, że obradująca w dniu 15 grudnia 2009 r. Rada Nadzorcza Spółki przyjęła jednolity tekst Statutu, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszego raportu bieżącego.

Jednolity tekst Statutu zawiera zmiany dokonane na podstawie uchwały Nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 3 września 2009 roku (zmiany te zostały przedstawione w Załączniku 5 do prospektu emisyjnego Spółki zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 9 października 2009 r., z późniejszymi zmianami), zmiany dokonane na podstawie uchwały Nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 3 września 2009 r. zmienionej uchwałą Nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 6 października 2009 roku oraz oświadczenia Zarządu Spółki zaprotokołowanego w formie aktu notarialnego w dniu 2 listopada 2009 r. w przedmiocie określenia wysokości podwyższenia kapitału zakładowego oraz dookreślenia wysokości kapitału zakładowego w Statucie oraz zmiany dokonane na podstawie uchwały nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 10 listopada 2009 roku.

Szczegółowe zmiany wprowadzone do Statutu na podstawie powyższych uchwał Walnego Zgromadzenia zostały zaprezentowane w załączniku nr 2 do niniejszego raportu bieżącego.

Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259 ze zm.).
gkpge_relacjeInwestorskie_site