Powrót

Informacja o wyborze podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

  • Numer raportu: 20/2014
  • Data sporządzenia raportu: 05.05.2014
  • Podstawa prawna raportu: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu

Zarząd spółki PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. ("Spółka") informuje, że w dniu 5 maja 2014 r. Rada Nadzorcza Spółki podjęła decyzję o wyborze KPMG Audyt Sp. z o.o. ("KPMG Audyt") jako podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, z którym zostanie zawarta umowa o przegląd śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego za okres od 1 stycznia 2014 r. do 31 marca 2014 r. KPMG Audyt Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Chłodna 51, jest spółką wpisaną na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod nr 458. Zgodnie z umową podpisaną w roku 2010, Spółka korzysta z usług KPMG Audyt w zakresie badania sprawozdań finansowych jednostkowych oraz skonsolidowanych sprawozdań grupy kapitałowej za okresy zakończone 31 grudnia w latach 2010-2013 oraz przeglądu półrocznych skróconych sprawozdań finansowych jednostkowych oraz skonsolidowanych sprawozdań grupy kapitałowej za okresy kończące się dnia 30 czerwca w latach 2011-2014.

Wybór podmiotu uprawnionego do przeglądu sprawozdania finansowego nastąpił zgodnie z § 18 ust. 1 pkt 4 Statutu Spółki oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami zawodowymi.

Podstawa prawna: § 25 w związku z § 5 ust. 1 pkt 19 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259 ze zm.).
gkpge_relacjeInwestorskie_site