Powrót

Rejestracja akcji serii B w KDPW

  • Numer raportu: 20/2009
  • Data sporządzenia raportu: 11.12.2009
  • Podstawa prawna raportu: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu

Zarząd spółki PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. ("Spółka") informuje, że otrzymał komunikat Działu Operacyjnego Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. („KDPW”), zgodnie z którym w dniu 15 grudnia 2009 r. nastąpi rejestracja 259.513.500 akcji zwykłych na okaziciela serii B Spółki o wartości nominalnej 10 zł każda, dopuszczonych do obrotu giełdowego na rynku podstawowym na postawie uchwały Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. nr 628/2009 z dnia 3 listopada 2009 r. Przedmiotowe akcje zarejestrowane zostaną pod kodem ISIN PLPGER000010. Podstawę rejestracji stanowi uchwała Zarządu KDPW nr 395/09 z dnia 12 października 2009 r.

Po dokonaniu przedmiotowej rejestracji łączna liczba zarejestrowanych w KDPW akcji Spółki wynosić będzie 1.730.090.000.

Podstawa prawna: § 34 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259 ze zm.).
gkpge_relacjeInwestorskie_site