Powrót

Informacja o zatwierdzeniu taryfy G dla spółki PGE Obrót i zawiązaniu rezerwy w segmencie Obrót

  • Numer raportu: 2/2020
  • Data sporządzenia raportu: 03.01.2020 17:22
  • Podstawa prawna raportu: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu

Zarząd PGE Polskiej Grupy Energetycznej S.A. („PGE”, „Spółka”) informuje, że w dniu 3 stycznia 2020 r. Prezes Urzędu Regulacji Energetyki zatwierdził cenę sprzedaży energii elektrycznej dla odbiorców w grupach taryfowych G dla spółki PGE Obrót S.A. (spółka zależna od PGE) na poziomie średnio 289,37 zł za MWh. Taryfa G będzie obowiązywała od 18 stycznia do 31 marca 2020 r.

W związku z powyższym, na podstawie MSR 37 Rezerwy, zobowiązania warunkowe i aktywa warunkowe, w segmencie Obrót zidentyfikowana została konieczność zawiązania rezerwy na umowy rodzące obciążenia. Wartość rezerwy, oszacowana dla całego roku 2020, zostanie ujęta w IV kwartale 2019 r. i wyniesie ok. 220-260 mln zł. Jednocześnie PGE zastrzega, że wysokość rezerwy może ulec zmianie, a jej ostateczna wartość zostanie zaprezentowana w raporcie okresowym Grupy Kapitałowej PGE za 2019 rok.

Spółka, wraz z audytorem, będzie analizowała wpływ na skonsolidowane wyniki Grupy PGE zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości.
gkpge_relacjeInwestorskie_site