Powrót

Wynik testów na utratę wartości rzeczowych aktywów trwałych

  • Numer raportu: 2/2018
  • Data sporządzenia raportu: 12.01.2018 15:01
  • Podstawa prawna raportu: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 53/2017 z dnia 22 grudnia 2017 r., Zarząd PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. („PGE”) informuje, że zakończone zostały główne prace nad testami na utratę wartości rzeczowych aktywów trwałych zgodnie z wymogami MSR 36.

Wyniki testów przeprowadzonych przez PGE wskazują na utratę bilansowej wartości wybranych rzeczowych aktywów trwałych w segmentach Energetyki Konwencjonalnej oraz Energetyki Odnawialnej w łącznej wysokości ok. 807 mln złotych.

W szczególności utrata wartości bilansowej dotyczy Elektrowni Szczecin (473 mln złotych) oraz wybranych aktywów wiatrowych (110 mln złotych) i wynika ze zmiany otoczenia prawnego w zakresie systemów wsparcia OZE.

W związku z powyższym stosowny odpis aktualizujący wartość aktywów trwałych zostanie uwzględniony w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym PGE za 2017 r.

Zgodnie z przyjętą w PGE polityką rachunkowości odpisy aktualizujące wartość bilansową rzeczowych aktywów trwałych nie mają wpływu na wysokość raportowanego zysku EBITDA.

Zastrzeżenie: Prezentowana powyżej wartość ma charakter szacunkowy, nie była jeszcze przedmiotem badania przez biegłego rewidenta i może ulec zmianie. Ostateczny wynik testów i wartość odpisu aktualizującego zostaną przedstawione w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym PGE za 2017 r., które zostanie opublikowane 6 marca 2018 r.
gkpge_relacjeInwestorskie_site