Powrót

Sprzedaż udziałów w PGE EJ 1 sp. z o.o.

  • Numer raportu: 2/2015
  • Data sporządzenia raportu: 15.04.2015
  • Podstawa prawna raportu: Art. 56 ust. 5 Ustawy o ofercie - aktualizacja informacji

Treść raportu

W nawiązaniu do raportów bieżących nr 41/2014 z dnia 3 września 2014 r. w sprawie podpisania Umowy Wspólników w ramach projektu przygotowania i budowy elektrowni jądrowej oraz 45/2014 z dnia 9 października 2014 r. w sprawie zgody Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na koncentrację, Zarząd spółki PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. („PGE”, "Spółka") informuje, że w dniu 15 kwietnia 2015 r. Spółka oraz KGHM Polska Miedź S.A., TAURON Polska Energia S.A. i ENEA S.A. zawarły umowę nabycia udziałów w PGE EJ 1 sp. z o.o. („Umowa”) - spółce celowej, która odpowiedzialna jest za przygotowanie i realizację inwestycji polegającej na budowie i eksploatacji pierwszej polskiej elektrowni jądrowej o mocy ok. 3.000 MWe ("Projekt"). PGE zbyła 30% udziałów (po 10% udziałów dla każdej z pozostałych stron Umowy) w PGE EJ 1 sp. z o.o. i posiada obecnie 70% udziałów. Łączna wartość transakcji wyniosła 48 mln zł.

Zgodnie z Umową Wspólników z dnia 3 września 2014 r. strony będą wspólnie, w proporcji do posiadanych udziałów, finansować działania w ramach fazy wstępnej Projektu („Faza wstępna”). Faza wstępna ma na celu określenie takich elementów, jak potencjalni partnerzy, w tym partner strategiczny, dostawcy technologii, wykonawcy EPC (Engineering, Procurement, Construction), dostawcy paliwa jądrowego oraz pozyskanie finansowania dla Projektu, a także organizacyjne i kompetencyjne przygotowanie PGE EJ 1 sp. z o.o. do roli przyszłego operatora elektrowni jądrowej, odpowiedzialnego za jej bezpieczną i efektywną eksploatację ("Postępowanie Zintegrowane").

Strony Umowy Wspólników przewidują, że kolejne decyzje dotyczące Projektu, w tym decyzje dotyczące deklaracji dalszego uczestnictwa poszczególnych stron w kolejnym etapie Projektu, zostaną podjęte po zakończeniu Fazy wstępnej bezpośrednio przed rozstrzygnięciem Postępowania Zintegrowanego.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2009 roku, Nr 185 poz. 1439 z późn. zm.).
gkpge_relacjeInwestorskie_site