Powrót

Przyjęcie Programu Poprawy Efektywności w Grupie PGE na lata 2012-2016

  • Numer raportu: 2/2012
  • Data sporządzenia raportu: 10.01.2012
  • Podstawa prawna raportu: Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne

Treść raportu

Zarząd PGE Polskiej Grupy Energetycznej S.A. („PGE”) informuje, że w dniu 10 stycznia 2012 r. Rada Nadzorcza PGE zatwierdziła Program Poprawy Efektywności w Grupie PGE na lata 2012-2016 („Program”).

Całkowity oczekiwany powtarzalny efekt wprowadzonego Programu na skonsolidowany wynik operacyjny (EBIT) Grupy Kapitałowej PGE wyniesie ok. 1,53 mld zł rocznie, począwszy od roku 2016, w porównaniu do roku 2010 (będącego bazą dla Programu).

Program realizowany będzie w latach 2012-2016 i składał się będzie z dwóch elementów: programu ograniczenia kosztów w Grupie PGE oraz wzrostu przychodów z obecnie prowadzonej działalności. Inicjatywy realizowane będą stopniowo, począwszy od 2012 roku i osiągną pełny efekt w roku 2016.

W porównaniu do roku 2010 inicjatywy kosztowe przyniosą ok. 987 mln złotych oszczędności w roku 2016 oraz w latach kolejnych. Inicjatywy związane z ograniczeniem kosztów to:
1. Zwiększenie efektywności struktur organizacyjnych
2. Optymalizacja kosztów remontów i utrzymania
3. Zwiększenie efektywności zarządzania zużyciem energii i ograniczanie strat sieciowych
4. Centralizacja zakupów

Inicjatywy przychodowe, w porównaniu do 2010 roku, przyniosą dodatkowe przychody w wysokości ok. 541 mln złotych w roku 2016 oraz w latach kolejnych. Inicjatywy związane ze zwiększaniem przychodów to:
1. Zwiększenie współwspalania biomasy
2. Wzrost efektywności sprzedaży i jakości obsługi klienta

Koszty Programu zostaną poniesione głównie w latach 2012 i 2013. Od 2014 roku efekt wprowadzanego Programu będzie miał pozytywny wpływ na osiągane wyniki finansowe, osiągając pełen potencjał w 2016 roku.

Dalsze informacje dotyczące przyjętego Programu znajdują się w załączonym dokumencie.

Przekazanie do publicznej wiadomości powyższej informacji zostało opóźnione zgodnie z treścią art. 57 ust.1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2009 roku, Nr 185 poz. 1439).

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2009 roku, Nr 185 poz. 1439).
gkpge_relacjeInwestorskie_site