Powrót

Szacunek wybranych danych finansowych i operacyjnych za I półrocze 2018

  • Numer raportu: 19/2018
  • Data sporządzenia raportu: 26.07.2018 17:22
  • Podstawa prawna raportu: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu

Zarząd spółki PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. („PGE”) przekazuje do wiadomości publicznej wstępne wybrane skonsolidowane wyniki finansowe i operacyjne za I półrocze 2018.

Według wstępnych szacunków produkcja energii elektrycznej netto w I półroczu 2018 w jednostkach wytwórczych PGE wyniosła 32,9 TWh, wolumen dystrybucji wyniósł 18,0 TWh, a sprzedaż do odbiorców finalnych wyniosła 20,7 TWh. Wolumen sprzedaży ciepła wyniósł 29,0 PJ.

Skonsolidowany zysk operacyjny powiększony o amortyzację i odpisy aktualizujące (EBITDA) w I półroczu 2018 roku wyniósł około 3.577 mln złotych, w tym:
EBITDA segmentu Energetyka Konwencjonalna (w tym Ciepłownictwo): 1.741 mln złotych,
EBITDA segmentu Dystrybucja: 1.270 mln złotych,
EBITDA segmentu Obrót: 302 mln złotych,
EBITDA segmentu Energetyka Odnawialna: 222 mln złotych.

Skonsolidowany zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej wyniósł około 1.202 mln złotych (czyli 64 grosze na akcję). Nakłady inwestycyjne wyniosły 2.251 mln złotych. Szacunkowe zadłużenie netto na dzień 30 czerwca 2018 r. wyniosło około 8.211 mln złotych.

Średnia cena hurtowa energii zrealizowana przez segment Energetyki Konwencjonalnej w I półroczu 2018 wyniosła 173,3 PLN/MWh (w ujęciu porównywalnym - tj. bez aktywów nabytych w listopadzie 2017).

Zastrzeżenie: Prezentowane wielkości mają charakter szacunkowy i mogą ulec zmianie. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PGE jest nadal w trakcie przygotowywania. Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 nastąpi 7 sierpnia 2018 r.
gkpge_relacjeInwestorskie_site