Powrót

Przyjęcie jednolitego tekstu Statutu przez Radę Nadzorczą

  • Numer raportu: 19/2014
  • Data sporządzenia raportu: 02.04.2014
  • Podstawa prawna raportu: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu

Zarząd spółki PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. ("Spółka") informuje, że Rada Nadzorcza Spółki przyjęła w dniu 2 kwietnia 2014 r. jednolity tekst Statutu, który stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego.

Jednolity tekst Statutu zawiera zmiany dokonane na podstawie uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 6 lutego 2014 roku.

Szczegółowe zmiany wprowadzone do Statutu na podstawie powyższej uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zostały zaprezentowane w raporcie nr 17/2014 z dnia 18 marca 2014 r.

Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259 ze zm.).
gkpge_relacjeInwestorskie_site