Powrót

Informacja o wypłacie dywidendy przez PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.

  • Numer raportu: 19/2012
  • Data sporządzenia raportu: 30.05.2012
  • Podstawa prawna raportu: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu

Zarząd spółki PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. („Spółka”) informuje, iż Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ("ZWZ") w dniu 30 maja 2012 r. podjęło uchwałę o wypłacie dywidendy z zysku netto Spółki za rok obrotowy 2011. Dywidenda dla akcjonariuszy wynosi 1,83 zł na jedną akcję.

Na dzień sporządzenia niniejszego raportu bieżącego, dywidendą objętych jest 1.869.760.829 akcji a łączna wysokość dywidendy wynosi 3,421,662,317.07 zł. Dywidendą nie są objęte akcje własne nabyte przez Spółkę w celu umorzenia.

ZWZ ustaliło dzień dywidendy na 22 sierpnia 2012 r., a termin wypłaty dywidendy na 6 września 2012 r.

Podstawa prawna: § 38 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 roku nr 33 poz. 259 z późn. zm.).
gkpge_relacjeInwestorskie_site