Powrót

Wyznaczenie ostatniego dnia notowań praw do akcji serii B oraz wprowadzenie do obrotu giełdowego akcji zwykłych na okaziciela serii A i B PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.

  • Numer raportu: 19/2009
  • Data sporządzenia raportu: 10.12.2009
  • Podstawa prawna raportu: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu

Zarząd spółki PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. ("Spółka") informuje, że w dniu dzisiejszym powziął wiadomość o podjęciu w dniu 9 grudnia 2009 r. przez Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”):

1) uchwały nr 696/2009 w sprawie wyznaczenia ostatniego dnia notowania na Głównym Rynku GPW praw do akcji zwykłych na okaziciela serii B Spółki, w której Zarząd GPW wyznaczył na 14 grudnia 2009 r. dzień ostatniego notowania 259.513.500 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii B Spółki o wartości nominalnej 10 zł każda, oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. („KDPW”) kodem PLPGER000028.

2) uchwały nr 697/2009 w sprawie wprowadzenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii A i B Spółki, w której Zarząd GPW postanowił:

a. wprowadzić z dniem 15 grudnia 2009 r. w trybie zwykłym do obrotu giełdowego na rynku podstawowym następujące akcje zwykłe na okaziciela Spółki o wartości nominalnej 10 zł każda:

i. 1.470.576.500 akcji serii A, oznaczonych przez KDPW kodem PLPGER000010,

ii. 259.513.500 akcji serii B, pod warunkiem dokonania przez KDPW w dniu 15 grudnia 2009 r. rejestracji tych akcji i oznaczenia ich kodem PLPGER000010.

b. notować akcje Spółki, o których mowa w lit. a powyżej, w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą „PGE” i oznaczeniem „PGE”.

Podstawa prawna: § 34 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259 ze zm.).
gkpge_relacjeInwestorskie_site