Powrót

Rejestracja przez sąd zmian Statutu spółki PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.

  • Numer raportu: 18/2015
  • Data sporządzenia raportu: 12.08.2015
  • Podstawa prawna raportu: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu

Zarząd spółki PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. ("Spółka", "PGE") informuje, iż w dniu 12 sierpnia 2015 r. Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego dokonał rejestracji zmian Statutu Spółki, dokonanych na podstawie uchwały nr 32 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia („ZWZ”) Spółki z dnia 24 czerwca 2015 r.

Szczegółowe zmiany wprowadzone do Statutu na podstawie uchwały nr 32 ZWZ Spółki z dnia 24 czerwca 2015 r. zostały zaprezentowane w załączniku do niniejszego raportu bieżącego.

§ 38 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2014, poz. 133).
gkpge_relacjeInwestorskie_site