Powrót

Rejestracja przez sąd zmian Statutu spółki PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.

  • Numer raportu: 17/2014
  • Data sporządzenia raportu: 18.03.2014
  • Podstawa prawna raportu: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu

Zarząd spółki PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. ("Spółka", "PGE") informuje, iż w dniu 17 marca 2014 r. Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego dokonał rejestracji zmian Statutu Spółki, dokonanych na podstawie uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 6 lutego 2014 r.

Szczegółowe zmiany wprowadzone do Statutu na podstawie uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 6 lutego 2014 r. zostały zaprezentowane w załączniku do niniejszego raportu bieżącego.

Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259 ze zm.).
gkpge_relacjeInwestorskie_site