Powrót

Sąd Okręgowy w Warszawie - Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów oddalił odwołanie PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. od decyzji Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów zakazującej koncentracji PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. oraz Energa S.A.

  • Numer raportu: 17/2012
  • Data sporządzenia raportu: 14.05.2012
  • Podstawa prawna raportu: Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne

Treść raportu

Zarząd Spółki PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. informuje, że Sąd Okręgowy w Warszawie – Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów wydał w dniu 14 maja 2012 r. wyrok, którym oddalił odwołanie PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. od decyzji Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z dnia 13 stycznia 2011 r. o numerze DKK - 1/2011 zakazującej dokonania koncentracji polegającej na przejęciu przez PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. kontroli nad Energa S.A., stwierdzając, że nie ma podstaw do jego uwzględnienia.

Wyrok nie jest prawomocny. Od wyroku przysługuje apelacja do Sądu Apelacyjnego.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tj. Dz. U. z 2009 roku Nr 185, poz. 1439, ze zmianami).
gkpge_relacjeInwestorskie_site