Powrót

Rejestracja przez sąd podwyższenia kapitału zakładowego oraz zmiany Statutu Spółki

  • Numer raportu: 17/2009
  • Data sporządzenia raportu: 01.12.2009
  • Podstawa prawna raportu: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu

Zarząd spółki PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. ("Spółka", "PGE") informuje, iż w dniu 30 listopada 2009 r. Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego ("Sąd Rejestrowy") dokonał rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z kwoty 14.705.765.000,00 PLN do kwoty 17.300.900.000,00 PLN w drodze emisji 259.513.500 akcji zwykłych na okaziciela serii B Spółki o wartości nominalnej 10 zł każda. Ogólna liczba głosów wynikająca ze wszystkich wyemitowanych akcji PGE, po zarejestrowaniu podwyższenia kapitału zakładowego, wynosi 1.730.090.000, a struktura kapitału zakładowego Spółki przedstawia się następująco:
- 1.470.576.500 akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 10 zł każda;
- 259.513.500 akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 10 zł każda.

Zarząd Spółki informuje ponadto, iż w dniu 30 listopada 2009 roku Sąd Rejestrowy zarejestrował także opisane poniżej zmiany Statutu Spółki dokonane na podstawie uchwały Nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 3 września 2009 r. (zmiany te zostały przedstawione w Załączniku 5 do prospektu emisyjnego Spółki zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 9 października 2009 r., z późniejszymi zmianami) oraz zmiany § 7 Statutu związane z podwyższeniem kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii B dokonane na podstawie uchwały Nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 3 września 2009 r. zmienionej uchwałą Nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 6 października 2009 roku. Sąd jednocześnie oddalił wniosek o wpis do rejestru zmiany § 7 Statutu wynikającej z oświadczenia Zarządu zaprotokołowanego w formie aktu notarialnego w dniu 2 listopada 2009 r. w przedmiocie określenia wysokości podwyższenia kapitału zakładowego oraz dookreślenia wysokości kapitału zakładowego w Statucie, uznając iż takie oświadczenie nie podlega ujawnieniu w rejestrze.

Zmiany Statutu Spółki dokonane na podstawie uchwały Nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 3 września 2009 roku:
- dotychczasowa treść § 29 ust. 1 pkt) 3 Statutu Spółki:
"3) na pisemne żądanie akcjonariusza lub akcjonariuszy, przedstawiających co najmniej jedną dziesiątą kapitału zakładowego, złożone co najmniej na miesiąc przed proponowanym terminem Walnego Zgromadzenia,"
- dokonana zmiana treści § 29 ust. 1 pkt) 3 Statutu Spółki:
"3) na pisemne żądanie akcjonariusza lub akcjonariuszy, przedstawiających co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego,"
- dotychczasowa treść § 29 ust. 1 pkt) 4 Statutu Spółki:
"4) na pisemne żądanie Skarbu Państwa, dopóki pozostaje on akcjonariuszem, złożone co najmniej na miesiąc przed proponowanym terminem Walnego Zgromadzenia."
- dokonana zmiana treści § 29 ust. 1 pkt) 4 Statutu Spółki:
"4) na pisemne żądanie Skarbu Państwa, dopóki pozostaje on akcjonariuszem."
- dotychczasowa treść § 29 ust. 3 Statutu Spółki:
"3. W przypadku, gdy Walne Zgromadzenie nie zostanie zwołane w terminie określonym w ust. 2:
1) jeżeli z żądaniem zwołania wystąpiła Rada Nadzorcza - uzyskuje ona prawo do zwołania Walnego Zgromadzenia,
2) jeżeli z żądaniem zwołania wystąpili akcjonariusze wskazani w ust. 1 pkt 3 lub 4, sąd rejestrowy może, po wezwaniu Zarządu do złożenia oświadczenia w sprawie zwołania Walnego Zgromadzenia, upoważnić ich do zwołania nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia."
- dokonana zmiana treści § 29 ust. 3 Statutu Spółki:
"3. Jeżeli w terminie dwóch tygodni od dnia przedstawienia żądania, o którym mowa w ust. 1 pkt 3 lub 4, Walne Zgromadzenie nie zostało zwołane, sąd rejestrowy może upoważnić do zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia akcjonariuszy występujących z tym żądaniem."
- dotychczasowa treść § 30 Statutu Spółki:
"Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki."
- dokonana zmiana treści § 30 Statutu Spółki:
"1. Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki.
2. Walne Zgromadzenie może uchwalić swój regulamin."
- dotychczasowa treść § 31 ust. 3 Statutu Spółki:
"3. Akcjonariusz lub akcjonariusze, przedstawiający co najmniej jedną dziesiątą kapitału zakładowego, mogą żądać umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. Uprawnienie to przysługuje również Skarbowi Państwa, dopóki pozostaje on akcjonariuszem."
- dokonana zmiana treści § 31 ust. 3 Statutu Spółki:
"3. Akcjonariusz tub akcjonariusze, przedstawiający co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego, mogą żądać umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. Uprawnienie to przysługuje również Skarbowi Państwa, dopóki pozostaje on akcjonariuszem."
- dotychczasowa treść § 31 ust. 4 Statutu Spółki:
"4. Jeżeli żądanie, o którym mowa w ust. 3, zostanie złożone po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia, wówczas zostanie potraktowane jako wniosek o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia."
- dokonana zmiana treści § 31 ust. 4 Statutu Spółki:
"4. Akcjonariusze, w tym Skarb Państwa, o których mowa w ust. 3 mogą przed terminem Walnego Zgromadzenia zgłaszać Spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Uprawnienie, o którym mowa w poprzednim zdaniu może być wykonywane począwszy od dnia, w
którym Spółka stanie się spółką publiczną."
- w § 31 Statutu po ust. 4 dodano ust. 5 w następującym brzmieniu:
"5. Żądanie, o którym mowa w ust. 3 powinno zastać zgłoszone Zarządowi w terminie określonym w art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych. Jeżeli żądanie, o którym mowa w ust. 3 zostanie zgłoszone po upływie terminu określonego w art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych, wówczas zostanie potraktowane jako wniosek o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia."
- dotychczasowa treść § 32 zdanie drugie Statutu Spółki:
"Następnie, z zastrzeżeniem przepisów art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych, spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wybiera się Przewodniczącego Zgromadzenia."
- dokonana zmiana treści § 32 zdanie drugie Statutu Spółki:
"Następnie, z zastrzeżeniem przepisów art. 400 § 3 Kodeksu spółek handlowych, spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wybiera się Przewodniczącego Zgromadzenia."
- dotychczasowa treść § 44 Statutu Spółki:
"1. Spółka publikuje swoje ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Kopie ogłoszeń winny być przesyłane do Skarbu Państwa, dopóki jest akcjonariuszem Spółki. Jeżeli przepis prawa wymaga umieszczenia ogłoszenia dodatkowo w innym niż Monitor Sądowy i Gospodarczy czasopiśmie, będzie nim dziennik o zasięgu ogólnopolskim.
2. Zarząd Spółki zobowiązany jest każdorazowo, niezwłocznie po wpisaniu do Krajowego Rejestru Sądowego zmian w Statucie, przesłać jednolity tekst Statutu do Skarbu Państwa, dopóki jest akcjonariuszem Spółki.
3. Zarząd Spółki składa w sądzie rejestrowym właściwym ze względu na siedzibę Spółki roczne sprawozdanie finansowe, opinię biegłego rewidenta, odpis uchwały Walnego Zgromadzenia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego i podziale zysku lub pokryciu straty oraz sprawozdanie z działalności Spółki w terminie piętnastu dni od dnia zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie sprawozdania finansowego Spółki. Jeżeli sprawozdanie finansowe nie zostało zatwierdzone w terminie sześciu miesięcy od dnia bilansowego, to należy je złożyć w ciągu piętnastu dni po tym terminie.
4. Zarząd Spółki zobowiązany jest w ciągu piętnastu dni od dnia zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie sprawozdania finansowego Spółki złożyć do ogłoszenia w Monitorze Polskim B dokumenty, o których mowa w art. 70 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t. jedn.: Dz. U. z 2002 r., Nr 76, poz. 694, ze zm.)."
- dokonana zmiana treści § 44 Statutu Spółki:
"Spółka publikuje swoje ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Obowiązek ten nie dotyczy ogłoszeń o zwołaniu Walnego Zgromadzenia dokonywanych po dniu, w którym Spółka stanie się spółką publiczną, które to ogłoszenia będą dokonywam wyłącznie w sposób określony w art. 4021 Kodeksu spółek handlowych. Kopie ogłoszeń winny być przesyłane do Skarbu Państwa, dopóki jest akcjonariuszem Spółki. Jeżeli przepis prawa wymaga umieszczenia ogłoszenia dodatkowo w innym niż Monitor Sądowy i Gospodarczy czasopiśmie, będzie nim dziennik o zasięgu ogólnopolskim."

Zmiany Statutu Spółki dokonane na podstawie uchwały Nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 3 września 2009 r. zmienionej uchwałą Nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 6 października 2009 roku oraz oświadczenia Zarządu Spółki zaprotokołowanego w formie aktu notarialnego w dniu 2 listopada 2009 r. w przedmiocie określenia wysokości podwyższenia kapitału zakładowego oraz dookreślenia wysokości kapitału zakładowego w Statucie:
- dotychczasowa treść § 7 Statutu Spółki:
„Kapitał zakładowy Spółki wynosi 14.705.765.000,00 (słownie: czternaście miliardów siedemset pięć milionów siedemset sześćdziesiąt pięć tysięcy złotych) i dzieli się na 1.470.576.500 (jeden miliard czterysta siedemdziesiąt milionów pięćset siedemdziesiąt sześć tysięcy pięćset) akcji na okaziciela serii A o numerach od numeru 0000000001 do numeru 1470576500 o wartości nominalnej 10,00 zł (dziesięć złotych) każda. "
- dokonana zmiana treści § 7 Statutu Spółki:
"Kapitał zakładowy Spółki wynosi 17.300.900.000 zł (siedemnaście miliardów trzysta milionów dziewięćset tysięcy) złotych i dzieli się na 1.730.090.000 (jeden miliard siedemset trzydzieści milionów dziewięćdziesiąt tysięcy) akcji o wartości nominalnej 10 (dziesięć) złotych każda, w tym:
1. 1.470.576.500 (jeden miliard czterysta siedemdziesiąt milionów pięćset
siedemdziesiąt sześć tysięcy pięćset) akcji na okaziciela serii „A ",
2. 259.513.500 (dwieście pięćdziesiąt dziewięć milionów pięćset trzynaście tysięcy pięćset) akcji na okaziciela serii „B"."


Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 9 w związku z § 15 oraz § 38 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259, ze zm.).
gkpge_relacjeInwestorskie_site