Powrót

Warunki krajowej emisji obligacji PGE Polskiej Grupy Energetycznej S.A.

  • Numer raportu: 16/2019
  • Data sporządzenia raportu: 09.05.2019 17:51
  • Podstawa prawna raportu: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 12/2019 z dnia 17 kwietnia 2019 r., Zarząd PGE Polskiej Grupy Energetycznej S.A. („PGE”, „Spółka”) informuje, że w dniu 9 maja 2019 r., w wyniku zakończenia procesu budowania księgi popytu, Spółka podjęła decyzję o emisji dwóch serii obligacji na rynku polskim („Obligacje”) w ramach programu obligacji krajowych do maksymalnej kwoty 5 000 000 000 PLN na następujących warunkach:
1. Łączna wartość nominalna obu serii emitowanych Obligacji: 1 400 000 000 PLN, w tym serii PGE002210526 z okresem zapadalności 7 lat: 400 000 000 PLN oraz serii PGE003210529 z okresem zapadalności 10 lat: 1 000 000 000 PLN.
2. Wartość nominalna jednej Obligacji: 1 000 PLN.
3. Cena emisyjna jednej Obligacji: równa wartości nominalnej Obligacji.
4. Data emisji: 21 maja 2019 r. („Data Emisji”).
5. Data wykupu Obligacji: 21 maja 2026 r. (seria PGE002210526) oraz 21 maja 2029 r. (seria PGE003210529).
6. Oprocentowanie Obligacji:
a) seria PGE002210526: zmienne, w oparciu o stopę procentową stanowiącą sumę stawki WIBOR dla depozytów 6-miesięcznych oraz marży wynoszącej 1,20%,
b) seria PGE003210529: zmienne, w oparciu o stopę procentową stanowiącą sumę stawki WIBOR dla depozytów 6-miesięcznych oraz marży wynoszącej 1,40%.
7. Świadczenia z tytułu Obligacji będą mieć wyłącznie charakter pieniężny.
8. Obligacje nie będą zabezpieczone.
9. Obligacje zostaną wyemitowane na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach.
10. Obligacje będą emitowane jako Obligacje na okaziciela, nie będą mieć formy dokumentu i zostaną zarejestrowane w Dacie Emisji w depozycie zdematerializowanych papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.
11. PGE będzie ubiegać się o wprowadzenie Obligacji do alternatywnego systemu obrotu Catalyst w terminie 90 dni od Daty Emisji.
12. Cel emisji, w rozumieniu art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach, nie został określony.
gkpge_relacjeInwestorskie_site