Powrót

Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego raportu półrocznego PGE Polskiej Grupy Energetycznej S.A. za I półrocze 2015 r.

  • Numer raportu: 16/2015
  • Data sporządzenia raportu: 04.08.2015
  • Podstawa prawna raportu: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu

Zarząd spółki PGE Polska Grupa Energetyczna („PGE”) informuje, że skonsolidowany raport półroczny PGE za I półrocze 2015 roku zostanie przekazany do publicznej wiadomości w dniu 31 sierpnia 2015 roku.

Podstawa prawna sporządzenia raportu: § § 103 ust. 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2014, poz. 133).
gkpge_relacjeInwestorskie_site