Powrót

Wniosek Zarządu PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. w zakresie podziału zysku za 2010 r. oraz niepodzielonego zysku z lat ubiegłych

  • Numer raportu: 16/2011
  • Data sporządzenia raportu: 21.03.2011
  • Podstawa prawna raportu: Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne

Treść raportu

Zarząd spółki PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. („Spółka”) informuje, iż w dniu 21 marca 2011 r. podjął decyzję o proponowanym podziale zysku netto za rok obrotowy 2010 i niepodzielonego zysku z lat ubiegłych oraz postanowił wystąpić do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z wnioskiem o zatwierdzenie proponowanego podziału zysku netto za rok obrotowy 2010 i niepodzielonego zysku z lat ubiegłych.

Zarząd Spółki postanowił zaproponować podział zysku netto za rok obrotowy 2010 w wysokości 2.920.423.465,45 złotych oraz niepodzielonego zysku z lat ubiegłych w wysokości 120.474.499,24 złotych w następujący sposób:
1) na dywidendę dla akcjonariuszy w wysokości 65 groszy na jedną akcję;
2) na kapitał zapasowy w wysokości stanowiącej pozostałą kwotę zysku netto za rok 2010 oraz niepodzielonego zysku z lat ubiegłych.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tj. Dz. U. z 2009 roku, Nr 185 poz. 1439).
gkpge_relacjeInwestorskie_site