Powrót

Wniosek Zarządu PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. w zakresie podziału zysku za 2009 r.

  • Numer raportu: 16/2010
  • Data sporządzenia raportu: 16.03.2010
  • Podstawa prawna raportu: Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne

Treść raportu

Zarząd spółki PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. („Spółka”) informuje, iż w dniu 15 marca 2010 r. podjął decyzję o proponowanym podziale zysku netto za rok obrotowy 2009 oraz postanowił wystąpić do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z wnioskiem o zatwierdzenie proponowanego podziału zysku netto za rok obrotowy 2009.

Zgodnie z propozycją zysk netto Spółki za rok obrotowy 2009 w wysokości 1.440.497.736,84 PLN miałby zostać podzielony w ten sposób, że:
1) na kapitał zapasowy zostanie przeznaczona kwota 125.629.336,84 PLN,
2) na dywidendę dla akcjonariuszy zostanie przeznaczona kwota 1.314.868.400,00 PLN.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 25 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tj. Dz. U. z 2009 roku, Nr 185 poz. 1439).
gkpge_relacjeInwestorskie_site