Powrót

Nabycie obligacji PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. przez spółki zależne

  • Numer raportu: 16/2009
  • Data sporządzenia raportu: 27.11.2009
  • Podstawa prawna raportu: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu

Zarząd spółki PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. ("Spółka", "PGE") informuje, iż w dniu 27 listopada 2009 r. Spółka dokonała emisji krótkoterminowych obligacji PGE w ramach Programu Emisji Obligacji PGE Polskiej Grupy Energetycznej S.A. z dnia 11 maja 2009 r. do maksymalnej kwoty 5 mld PLN kierowanego do spółek z grupy kapitałowej PGE, o którym Spółka informowała w prospekcie emisyjnym w Rozdziale XIV. Łączna wartość nominalna niniejszej emisji wynosi 134.000.000 PLN. Przedmiotowe obligacje zostały nabyte przez następujące jednostki bezpośrednio lub pośrednio zależne od PGE:

1. PGE Zamojska Korporacja Energetyczna S.A. nabyła 120 szt. krótkoterminowych obligacji PGE o wartości nominalnej 12.000.000 PLN w cenie jednostkowej 99.655,00 PLN z datą wykupu 28 grudnia 2009 r.
2. PGE Zakład Energetyczny Warszawa - Teren S.A. nabyła 100 szt. krótkoterminowych obligacji PGE o wartości nominalnej 10.000.000 PLN w cenie jednostkowej 99.655,00 PLN z datą wykupu 28 grudnia 2009 r.
3. PGE Rzeszowski Zakład Energetyczny S.A. nabyła 90 szt. krótkoterminowych obligacji PGE o wartości nominalnej 9.000.000 PLN w cenie jednostkowej 99.655,00 PLN z datą wykupu 28 grudnia 2009 r.
4. PGE Lubelskie Zakłady Energetyczne S.A. nabyła 100 szt. krótkoterminowych obligacji PGE o wartości nominalnej 10.000.000 PLN w cenie jednostkowej 99.655,00 PLN z datą wykupu 28 grudnia 2009 r.
5. PGE KWB Turów S.A. nabyła 300 szt. krótkoterminowych obligacji PGE o wartości nominalnej 30.000.000 PLN w cenie jednostkowej 99.655,00 PLN z datą wykupu 28 grudnia 2009 r.
6. PGE Górnictwo i Energetyka S.A. nabyła 200 szt. krótkoterminowych obligacji PGE o wartości nominalnej 20.000.000 PLN w cenie jednostkowej 99.655,00 PLN z datą wykupu 28 grudnia 2009 r.
7. PGE Energia S.A. nabyła 30 szt. krótkoterminowych obligacji PGE o wartości nominalnej 3.000.000 PLN w cenie jednostkowej 99.655,00 PLN z datą wykupu 28 grudnia 2009 r.
8. PGE Elektrownia Opole S.A. nabyła 200 szt. krótkoterminowych obligacji PGE o wartości nominalnej 20.000.000 PLN w cenie jednostkowej 99.655,00 PLN z datą wykupu 28 grudnia 2009 r.
9. PGE Elektrociepłownia Gorzów S.A. nabyła 100 szt. krótkoterminowych obligacji PGE o wartości nominalnej 10.000.000 PLN w cenie jednostkowej 99.655,00 PLN z datą wykupu 28 grudnia 2009 r.
10. PGE Dystrybucja Lubzel Sp. z o.o. nabyła 100 szt. krótkoterminowych obligacji PGE o wartości nominalnej 10.000.000 PLN w cenie jednostkowej 99.655,00 PLN z datą wykupu 28 grudnia 2009 r.

Nabycie obligacji wynika z przyjętej polityki zarządzania gotówką w grupie kapitałowej PGE.

Obligacje zostały wyemitowane zgodnie z ustawą z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach (Dz.U. z 2001 r. Nr 120, poz. 1300 z późn. zm.), w złotych polskich, jako papiery wartościowe na okaziciela, zdematerializowane, niezabezpieczone, zerokuponowe.

Wykup obligacji nastąpi według wartości nominalnej. Wartość nominalna jednej obligacji wynosi 100.000 PLN.

Po dokonaniu powyższej emisji, łączna wartość nominalna obligacji wyemitowanych w ramach programu emisji obligacji wskazanej we wstępie wynosi na dzień 27 listopada 2009 r. 2.249.300.000 PLN.

Podstawa prawna sporządzenia raportu: § 5 ust. 1 pkt 6 oraz § 12 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259, ze zm.).
gkpge_relacjeInwestorskie_site