Powrót

Rezygnacja członka Rady Nadzorczej

  • Numer raportu: 15/2018
  • Data sporządzenia raportu: 09.07.2018 16:59
  • Podstawa prawna raportu: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu

Zarząd spółki PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. („PGE”) informuje, że w dniu 9 lipca 2018 r. do Spółki wpłynęła rezygnacja p. Witolda Kozłowskiego z członkostwa w Radzie Nadzorczej PGE z dniem 9 lipca 2018 r. Rezygnacja spowodowana jest powołaniem p. Witolda Kozłowskiego na stanowisko Prezesa Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie oraz wymogiem art. 400j.4 Ustawy Prawo Ochrony Środowiska.

Podstawa prawna: § 5 pkt 4 oraz § 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2018, poz. 757).
gkpge_relacjeInwestorskie_site