Powrót

Otwarcie likwidacji spółki zależnej

  • Numer raportu: 15/2009
  • Data sporządzenia raportu: 23.11.2009
  • Podstawa prawna raportu: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu

Zarząd spółki PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. ("Emitent") informuje, że powziął wiadomość, iż 20 listopada 2009 roku zgromadzenie wspólników Spółki Bogatyńsko-Zgorzelecki Park Przemysłowo-Technologiczny "TURÓW Park" Sp. z o.o. ("Spółka Zależna") z siedzibą w Zgorzelcu podjęło uchwałe o rozwiązaniu Spółki Zależnej i wszczęciu jej postępowania likwidacyjnego. Likwidatorem Spółki Zależnej został p. Jarosław Janiak, który do dnia 20 listopada 2009 roku pełnił funkcję Prezesa Zarządu Spółki Zależnej. Wniosek o otwarcie postępowania likwidacyjnego zostanie złożony do Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

Spółka Zależna jest jednostką zależną Emitenta w rozumieniu obowiązujących Emitenta przepisów o rachunkowości, ale z uwagi na nieistotny poziom sumy bilansowej i przychodów nie jest konsolidowana w jego sprawozdaniu finansowym. Udziałowcami Spółki Zależnej należącymi do grupy kapitałowej Emitenta są: PGE Elektrownia Turów S.A. (41,4 proc. udziałów w spółce i tyle samo głosów na zgromadzeniu wspólników) oraz PGE Kopalnia Węgla Brunatnego Turów S.A. (41,4 proc. udziałów w spółce i tyle samo głosów na zgromadzeniu wspólników).

Podstawa prawna sporządzenia raportu: § 5 ust. 1 pkt 24 oraz § 30 pkt 18 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259, ze zm.).
gkpge_relacjeInwestorskie_site