Powrót

Szacunek wybranych danych finansowych i operacyjnych za I kwartał 2019 r.

  • Numer raportu: 14/2019
  • Data sporządzenia raportu: 06.05.2019 18:53
  • Podstawa prawna raportu: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu

Zarząd spółki PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. („PGE”) przekazuje do wiadomości publicznej wstępne wybrane skonsolidowane wyniki finansowe i operacyjne za I kwartał 2019 r.

Według wstępnych szacunków produkcja energii elektrycznej netto w I kwartale 2019 r. w jednostkach wytwórczych PGE wyniosła około 15,6 TWh, wolumen dystrybucji wyniósł 9,3 TWh, a sprzedaż do odbiorców finalnych wyniosła 11,5 TWh. Wolumen sprzedaży ciepła wyniósł 20,9 PJ.

Skonsolidowany zysk operacyjny powiększony o amortyzację i odpisy aktualizujące (EBITDA) w I kwartale 2019 r. wyniósł około 1.822 mln zł,
w tym:
EBITDA segmentu Energetyka Konwencjonalna: 677 mln zł*,
EBITDA segmentu Ciepłownictwo: 403 mln zł*,
EBITDA segmentu Dystrybucja: 643 mln zł,
EBITDA segmentu Obrót: 167 mln zł,
EBITDA segmentu Energetyka Odnawialna: 184 mln zł.

*Poczynając od I kwartału 2019 PGE wydzieliła nowy segment Ciepłownictwo – w poprzednich okresach aktywa i wyniki nowego segmentu uwzględnione były w ramach segmentu Energetyka Konwencjonalna.

Skonsolidowany zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej wyniósł około 585 mln zł (czyli 0,31 zł na akcję). Nakłady inwestycyjne wyniosły 1.008 mln zł. Szacunkowe zadłużenie netto na dzień 31 marca 2019 r. wyniosło około 11.894 mln zł.

Średnia cena hurtowa energii zrealizowana przez segment Energetyki Konwencjonalnej w I kwartale 2019 r. wyniosła 243,9 PLN/MWh.

Zastrzeżenie: Prezentowane wielkości mają charakter szacunkowy i mogą ulec zmianie. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PGE jest nadal w trakcie przygotowywania.
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2019 r. nastąpi 28 maja 2019 r.
gkpge_relacjeInwestorskie_site