Powrót

Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego raportu półrocznego PGE Polskiej Grupy Energetycznej S.A. za I półrocze 2015 r.

  • Numer raportu: 14/2015
  • Data sporządzenia raportu: 01.07.2015
  • Podstawa prawna raportu: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu

Zarząd spółki PGE Polska Grupa Energetyczna („PGE”) w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 46/2014 z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie terminów przekazywania raportów okresowych w 2015 roku informuje, że zmianie uległ termin publikacji skonsolidowanego raportu półrocznego za I półrocze 2015 r.

Skonsolidowany raport półroczny PGE za I półrocze 2015 roku zostanie przekazany do publicznej wiadomości w dniu 6 sierpnia 2015 roku.

Podstawa prawna: § 103 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 roku nr 33 poz. 259 z późn. zm.).
gkpge_relacjeInwestorskie_site