Powrót

Zmiana porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

  • Numer raportu: 13/2019
  • Data sporządzenia raportu: 25.04.2019 15:42
  • Podstawa prawna raportu: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu

Zarząd spółki PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. („Spółka") informuje o zmianie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia („ZWZ”) Spółki zwołanego na dzień 15 maja 2019 r. Zmiana polega na dodaniu do przyjętego porządku obrad ZWZ punktu o treści „Podjęcie uchwał w sprawie zmiany Statutu Spółki PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.”. Zmiana porządku obrad dokonana została na żądanie akcjonariusza Skarbu Państwa, który jako uzasadnienie do wprowadzenia nowego punktu obrad wskazał nowelizację ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym.

W związku z powyższym, Zarząd Spółki przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu zmieniony porządek obrad ZWZ oraz uzasadnienie do projektów uchwał, uwzględniające uzasadnienie do nowego punktu obrad.

Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2018, poz. 757).
gkpge_relacjeInwestorskie_site