Powrót

Ogłoszenie przerwy w obradach walnego zgromadzenia

  • Numer raportu: 13/2018
  • Data sporządzenia raportu: 26.06.2018 15:40
  • Podstawa prawna raportu: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu

Zarząd spółki PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. („Spółka”) informuje, iż obradujące w dniu 26 czerwca 2018 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwałę o ogłoszeniu przerwy w obradach i określiło datę jego wznowienia na dzień 19 lipca 2018 r. na godz. 11:00 w Warszawie w budynku Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. przy ul. Książęcej 4.

Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2018, poz. 757).
gkpge_relacjeInwestorskie_site