Powrót

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie w sprawie skargi Fundacji ClientEarth Poland na decyzję Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska dotyczącą decyzji środowiskowej dla bloków 5 i 6 w PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Opole

  • Numer raportu: 13/2013
  • Data sporządzenia raportu: 19.02.2013
  • Podstawa prawna raportu: Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne

Treść raportu

Zarząd spółki PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. („PGE”) informuje, iż w dniu 19 lutego 2013 roku Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie („WSA”) oddalił skargę Fundacji ClientEarth Poland na decyzję Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 16 sierpnia 2011 r utrzymującą w mocy decyzję Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu z dnia 30 grudnia 2010 r. ustalającą środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia polegającego na budowie bloków 5 i 6 w PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Opole.

Powyższy wyrok WSA nie jest prawomocny i przysługuje od niego skarga kasacyjna do Naczelnego Sądu Administracyjnego.

WSA wydał powyższy wyrok w wyniku uchylenia przez Naczelny Sąd Administracyjny („NSA”) w dniu 2 października 2012 r. wcześniejszego wyroku WSA (z dnia 12 stycznia 2012 r.) dotyczącego uchylenia decyzji Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 16 sierpnia 2011 r. oraz poprzedzającej ją decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu z dnia 30 grudnia 2010 r. ustalającej środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia polegającego na budowie bloków 5 i 6 w PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Opole i przekazania sprawy do ponownego rozpoznania przez WSA.
PGE informowała o wyroku NSA raportem bieżącym nr 53/2012 z dnia 2 października 2012 r.

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2009, Nr 185, poz. 1439).
gkpge_relacjeInwestorskie_site