Powrót

Powołanie członków Zarządu VIII kadencji

  • Numer raportu: 13/2011
  • Data sporządzenia raportu: 16.03.2011
  • Podstawa prawna raportu: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu

Zarząd spółki PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. ("PGE", „Spółka”) informuje, iż Rada Nadzorcza Spółki w dniu 16 marca 2011 r. podjęła uchwały o:
- powołaniu w skład Zarządu VIII kadencji p. Tomasza Zadrogi z dniem 2 lipca 2011 roku i powierzeniu mu pełnienia funkcji Prezesa Zarządu,
- powołaniu w skład Zarządu VIII kadencji p. Wojciecha Ostrowskiego z dniem 2 lipca 2011 roku i powierzeniu mu pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu ds. Finansowych,
- powołaniu w skład Zarządu VIII kadencji p. Pawła Skowrońskiego z dniem 2 lipca 2011 roku i powierzeniu mu pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu ds. Operacyjnych,
- powołaniu w skład Zarządu VIII kadencji p. Marka Szostka z dniem 2 lipca 2011 roku i powierzeniu mu pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu ds. Handlu,
- powołaniu w skład Zarządu VIII kadencji p. Piotra Szymanka z dniem 2 lipca 2011 roku i powierzeniu mu pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu ds. Korporacyjnych.

Pan Tomasz Zadroga złożył oświadczenie, iż jego działalność prowadzona poza PGE nie jest konkurencyjna w stosunku do działalności Spółki oraz, że nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik w spółce cywilnej, spółce osobowej oraz jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu.
Pan Tomasz Zadroga oświadczył również, że nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 168, poz. 1186 z późn. zm.).

Pan Wojciech Ostrowski złożył oświadczenie, iż jego działalność prowadzona poza PGE nie jest konkurencyjna w stosunku do działalności Spółki oraz, że nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik w spółce cywilnej, spółce osobowej oraz jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu.
Pan Wojciech Ostrowski oświadczył również, że nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 168, poz. 1186 z późn. zm.).

Paweł Skowroński oświadczył, że do 30 czerwca 2011 roku jest zatrudniony w spółce Vattenfall Poland Sp. z o.o. Oświadczył, że został przez Vattenfall Poland Sp. z o.o. zwolniony z obowiązku świadczenia pracy oraz, że nie obowiązuje go zakaz konkurencji. Oświadczył, że poza tym nie wykonuje innej konkurencyjnej w stosunku do Spółki działalności poza przedsiębiorstwem Spółki, nie jest wspólnikiem w konkurencyjnej spółce cywilnej, spółce osobowej nie jest również członkiem organu spółki kapitałowej, członkiem organu jakiejkolwiek innej konkurencyjnej osoby prawnej.
Paweł Skowroński oświadczył, że nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (t. jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 17, poz. 209, z późn. zm.).

Pan Marek Szostek złożył oświadczenie, iż jego działalność prowadzona poza PGE nie jest konkurencyjna w stosunku do działalności Spółki oraz, że nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik w spółce cywilnej, spółce osobowej oraz jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu.
Pan Marek Szostek oświadczył również, że nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 168, poz. 1186 z późn. zm.).

Pan Piotr Szymanek złożył oświadczenie, iż jego działalność prowadzona poza PGE nie jest konkurencyjna w stosunku do działalności Spółki oraz, że nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik w spółce cywilnej, spółce osobowej oraz jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu.
Pan Piotr Szymanek oświadczył również, że nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 168, poz. 1186 z późn. zm.).

Informacje o doświadczeniu i przebiegu kariery zawodowej osób powołanych w skład Zarządu VIII kadencji zamieszczone zostały w załączniku do niniejszego raportu.

Podstawa prawna sporządzenia raportu: § 5 ust. 1 pkt 22 oraz § 28 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259, ze zm.).
gkpge_relacjeInwestorskie_site