Powrót

Potencjalna emisja obligacji na rynku polskim

  • Numer raportu: 12/2019
  • Data sporządzenia raportu: 17.04.2019 17:29
  • Podstawa prawna raportu: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu

Zarząd PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. („PGE”, „Spółka”) informuje, że w ramach programu obligacji krajowych do maksymalnej kwoty 5 000 000 000 PLN (słownie: pięć miliardów złotych), rozważa wyemitowanie w II kwartale 2019 roku niezabezpieczonych obligacji do kwoty 1 000 000 000 PLN (słownie: jeden miliard złotych), która może zostać podwyższona zgodnie z decyzją Zarządu Spółki. Termin zapadalności wyemitowanych obligacji będzie wynosił 7 lub 10 lat od daty emisji.

Obligacje mogą zostać wyemitowane w jednej albo kilku seriach. Oferta obligacji zostanie przeprowadzona wyłącznie na terytorium Polski. Emisja obligacji nastąpi w trybie art. 33 pkt 2) ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach, a propozycje nabycia obligacji zostaną skierowane do nie więcej niż 149 indywidualnie określonych adresatów.

Szczegółowe warunki emisji oraz ostateczna wielkość emisji obligacji zostaną ustalone w terminie późniejszym, z uwzględnieniem m.in. wyników procesu budowania księgi popytu wśród inwestorów oraz sytuacji na krajowym rynku obligacji.

Informacje dotyczące realizacji zamiarów PGE odnośnie do planowanej emisji zostaną przekazane odrębnym raportem bieżącym.
gkpge_relacjeInwestorskie_site