Powrót

Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.

  • Numer raportu: 12/2014
  • Data sporządzenia raportu: 28.02.2014
  • Podstawa prawna raportu: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu

Zarząd spółki PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. ("Spółka") przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu bieżącego treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie („NWZ”) Spółki w dniu 28 lutego 2014 r. NWZ Spółki rozpoczęło obrady w dniu 6 lutego 2014 r., zarządziło przerwę w obradach i zgodnie z uchwałą nr 6 wznowiło obrady w dniu 28 lutego 2014 r.

Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, iż został zgłoszony sprzeciw do protokołu do uchwał nr 7, 8, 9, 10 oraz 12 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt. 7 i 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r., Nr 33, poz. 259 ze zmianami).
gkpge_relacjeInwestorskie_site