Powrót

Uzupełnienie składu Zarządu VII kadencji

  • Numer raportu: 12/2011
  • Data sporządzenia raportu: 16.03.2011
  • Podstawa prawna raportu: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu

Zarząd spółki PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. ("PGE", „Spółka”) informuje, iż Rada Nadzorcza Spółki w dniu 16 marca 2011 r. podjęła uchwałę o powołaniu:

- p. Wojciecha Ostrowskiego w skład Zarządu VII kadencji z dniem 17 marca 2011 roku i powierzeniu mu pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu ds. Finansowych;

- p. Pawła Skowrońskiego w skład Zarządu VII kadencji z dniem 17 marca 2011 roku i powierzeniu mu pełnienia funkcji Wiceprezesa ds. Operacyjnych.

Pan Wojciech Ostrowski złożył oświadczenie, iż jego działalność prowadzona poza PGE nie jest konkurencyjna w stosunku do działalności Spółki oraz, że nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik w spółce cywilnej, spółce osobowej oraz jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu.

Pan Wojciech Ostrowski oświadczył również, że nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 168, poz. 1186 z późn. zm.).

Pan Paweł Skowroński oświadczył, że do 30 czerwca 2011 roku jest zatrudniony w spółce Vattenfall Polska Sp. z o.o. Oświadczył, że został przez Vattenfall Poland Sp. z o.o. zwolniony z obowiązku świadczenia pracy oraz, że nie obowiązuje go zakaz konkurencji. Oświadczył, że poza tym nie wykonuje innej konkurencyjnej w stosunku do Spółki działalności poza przedsiębiorstwem Spółki, nie jest wspólnikiem w konkurencyjnej spółce cywilnej, spółce osobowej nie jest również członkiem organu spółki kapitałowej, członkiem organu jakiejkolwiek innej konkurencyjnej osoby prawnej.

Pan Paweł Skowroński oświadczył, że nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (t. jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 17, poz. 209, z późn. zm.).

Informacje o doświadczeniu i przebiegu kariery zawodowej osób powołanych w skład Zarządu VII kadencji zamieszczone zostały w załączniku do niniejszego raportu.

Podstawa prawna sporządzenia raportu: § 5 ust. 1 pkt 22 oraz § 28 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259, ze zm.).
gkpge_relacjeInwestorskie_site