Powrót

Informacja o kontynuacji prac w projekcie przygotowania i budowy elektrowni jądrowej w Polsce

  • Numer raportu: 111/2013
  • Data sporządzenia raportu: 31.12.2013
  • Podstawa prawna raportu: Art. 56 ust. 5 Ustawy o ofercie - aktualizacja informacji

Treść raportu

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 91/2013 z dnia 23 września 2013 r. w sprawie uzgodnienia warunków nabycia udziałów w spółce PGE EJ1 sp. z o.o., spółce celowej do budowy i eksploatacji elektrowni jądrowej, Zarząd PGE Polskiej Grupy Energetycznej S.A. informuje, że pomimo niespełnienia się warunków zawieszających przewidzianych w parafowanym w dniu 23 września 2013 r. Projekcie Umowy Wspólników, strony postanowiły o kontynuacji prac w projekcie przygotowania i budowy elektrowni jądrowej w Polsce oraz wypracowaniu zaktualizowanych zapisów w Projekcie Umowy Wspólników.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2009 roku, Nr 185 poz. 1439, z późn. zmianami).
gkpge_relacjeInwestorskie_site