Powrót

Zmiany Statutu PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.

  • Numer raportu: 11/2015
  • Data sporządzenia raportu: 24.06.2015
  • Podstawa prawna raportu: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu

Zarząd spółki PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. ("Spółka") informuje, iż obradujące w dniu 24 czerwca 2015 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ("ZWZ") podjęło uchwałę w przedmiocie zmian w Statucie Spółki.
Szczegółowe zmiany wprowadzone do Statutu uchwałą nr 32 ZWZ zostały zaprezentowane w załączniku nr 1 do niniejszego raportu bieżącego.

ZWZ upoważniło Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu.

Projekt tekstu jednolitego Statutu, uwzględniający zmiany, stanowi załącznik nr 2 do niniejszego raportu bieżącego.

Zmiany Statutu wejdą w życie w dniu ich zarejestrowania przez Sąd Rejestrowy.

Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259 ze zm.).
gkpge_relacjeInwestorskie_site