Powrót

Rezygnacja członka Rady Nadzorczej

  • Numer raportu: 11/2014
  • Data sporządzenia raportu: 28.02.2014
  • Podstawa prawna raportu: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu

Zarząd spółki PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. ("Spółka") informuje, że w dniu 28 lutego 2014 r. p. Małgorzata Dec, Przewodnicząca Rady Nadzorczej Spółki, złożyła rezygnację z pełnienia funkcji Przewodniczącej i członka Rady Nadzorczej Spółki. Jako przyczynę rezygnacji p. Małgorzata Dec wskazała powody osobiste.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 21 oraz § 27 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259, ze zm.).
gkpge_relacjeInwestorskie_site