Powrót

Wniosek Zarządu PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. w zakresie podziału zysku za 2011 r.

  • Numer raportu: 11/2012
  • Data sporządzenia raportu: 13.03.2012
  • Podstawa prawna raportu: Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne

Treść raportu

Zarząd spółki PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. ("Spółka") informuje, iż w dniu 12 marca 2012 r. podjął decyzję o proponowanym podziale zysku netto za rok obrotowy 2011, proponowanym dniu dywidendy i dniu wypłaty dywidendy oraz postanowił wystąpić do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z wnioskiem o zatwierdzenie proponowanego podziału zysku netto za rok obrotowy 2011.

Zarząd Spółki postanowił zaproponować podział zysku netto za rok obrotowy 2011 w wysokości 4.556.115.489,08 złotych w następujący sposób:
1) na dywidendę dla akcjonariuszy w wysokości 1,32 PLN na jedną akcję;
2) na kapitał zapasowy w wysokości stanowiącej pozostałą kwotę zysku netto za rok 2011.

Proponowany dzień dywidendy to 22 sierpnia 2012 r., natomiast proponowany dzień wypłaty dywidendy to 6 września 2012 r.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tj. Dz. U. z 2009 roku, Nr 185 poz. 1439).
gkpge_relacjeInwestorskie_site