Powrót

Odwołanie p.o. Prezesa Zarządu

  • Numer raportu: 109/2013
  • Data sporządzenia raportu: 23.12.2013
  • Podstawa prawna raportu: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu

Zarząd spółki PGE Polskiej Grupy Energetycznej S.A. ("PGE", "Spółka") informuje, iż Rada Nadzorcza Spółki podjęła w dniu 23 grudnia 2013 r. uchwałę o odwołaniu p. Piotra Szymanka, pełniącego obowiązki Prezesa Zarządu.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 21 oraz § 27 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259, ze zm.).
gkpge_relacjeInwestorskie_site