Powrót

Rezygnacja członków Rady Nadzorczej

  • Numer raportu: 108/2013
  • Data sporządzenia raportu: 23.12.2013
  • Podstawa prawna raportu: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu

Zarząd spółki PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. ("Spółka") informuje, że w dniu 23 grudnia 2013 r. p. Jacek Drozd, Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Spółki, oraz p. Grzegorz Krystek, Członek Rady Nadzorczej Spółki, złożyli rezygnacje z pełnienia funkcji członków Rady Nadzorczej Spółki.

Pan Jacek Drozd był delegowany przez Radę Nadzorczą Spółki do czasowego wykonywania czynności Członka Zarządu - Wiceprezesa Zarządu ds. Finansowych Spółki od 21 listopada 2013 r.

Pan Grzegorz Krystek był delegowany przez Radę Nadzorczą Spółki do czasowego wykonywania czynności Członka Zarządu - Wiceprezesa Zarządu ds. Strategii i Rozwoju Spółki od 18 listopada 2013 r.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 21 oraz § 27 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259, ze zm.).
gkpge_relacjeInwestorskie_site