Powrót

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie w sprawie ustalenia wysokości korekty rocznej kosztów osieroconych (tzw. rekompensat KDT) za rok 2008 dla PGE GiEK S.A. o. Zespół Elektrowni Dolna Odra

  • Numer raportu: 107/2013
  • Data sporządzenia raportu: 12.12.2013
  • Podstawa prawna raportu: Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne

Treść raportu

Zarząd spółki PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. ("PGE") informuje, że Sąd Apelacyjny w Warszawie wydał w dniu 11 grudnia 2013 r. wyrok ("Wyrok"), którym częściowo uwzględnił apelację Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki ("Prezes URE") od wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie – Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (“SOKiK") z dnia 12 listopada 2012 r. (por. raport bieżący nr 58/2012) w sprawie ustalenia wysokości korekty rocznej kosztów osieroconych należnych PGE GiEK S.A. o. Zespół Elektrowni Dolna Odra („ZEDO”) za rok 2008 w związku z przedterminowym rozwiązaniem umów długoterminowych sprzedaży mocy i energii elektrycznej (tzw. rekompensat KDT).

Wyrok Sądu Apelacyjnego zmienił wyrok SOKiK z dnia 12 listopada 2012 r. w ten sposób, że ustalił kwotę korekty rocznej na kwotę (+) 31,5 mln zł. Spółka wnioskowała o kwotę (+) 33,5 mln zł a w swojej, zaskarżonej przez ZEDO, decyzji z 2009 roku Prezes URE ustalił korektę roczną kosztów osieroconych należnych ZEDO na kwotę (-) 8,9 mln zł.

Wyrok Sądu Apelacyjnego jest prawomocny - w związku z częściowym uwzględnieniem apelacji Prezesa URE, obu stronom przysługuje skarga kasacyjna do Sądu Najwyższego.

Wartość przedmiotu sporu, stanowiąca różnicę pomiędzy wartością korekty rocznej wyliczoną przez spółkę z Grupy Kapitałowej PGE a wartością korekty wyznaczoną w decyzji przez Prezesa URE w sprawie ZEDO (do której odnosił się Wyrok) wynosiła ok. 42,4 mln PLN. Łączna wartość przedmiotu sporu spraw dotyczących rekompensat KDT za 2008 rok dla wytwórców z Grupy Kapitałowej PGE wynosi 434,7 mln PLN. Wytwórcy z Grupy PGE znajdują się w analogicznych sporach z Prezesem URE w zakresie korekty kosztów osieroconych za rok 2009 oraz 2010. Sprawy te znajdują się na różnych etapach postępowań sądowych.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2009 roku Nr 185, poz. 1439, ze zmianami).
gkpge_relacjeInwestorskie_site