Powrót

Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego raportu kwartalnego PGE Polskiej Grupy Energetycznej S.A. za III kwartał 2013 r.

  • Numer raportu: 101/2013
  • Data sporządzenia raportu: 06.11.2013
  • Podstawa prawna raportu: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu

Zarząd spółki PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. ("PGE") informuje, iż skonsolidowany raport kwartalny PGE za III kwartał 2013 roku zostanie przekazany do publicznej wiadomości w dniu 13 listopada 2013 roku.

Podstawa prawna: § 103 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 roku nr 33 poz. 259 z późn. zm.).
gkpge_relacjeInwestorskie_site