Powrót

Informacja o wpływie jednorazowych zdarzeń o charakterze niepieniężnym na skonsolidowane wyniki finansowe 2013 r.

  • Numer raportu: 10/2014
  • Data sporządzenia raportu: 18.02.2014
  • Podstawa prawna raportu: Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne

Treść raportu

Zarząd PGE Polskiej Grupy Energetycznej S.A. („PGE”) informuje, że w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za rok 2013 zamierza ująć poniższe zdarzenia jednorazowe o charakterze niepieniężnym, które wpłyną na wysokość raportowanych wyników finansowych:

1. Zawiązanie dodatkowej rezerwy na uprawnienia do emisji CO2:
- wpływ na EBIT: ok. (-) 750 mln zł, wpływ na zysk netto przynależny PGE: ok. (-) 601 mln zł

Zgodnie z postanowieniami m.in. Dyrektywy 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, Grupa PGE jest uprawniona do otrzymania nieodpłatnych uprawnień do emisji CO2 w związku z poniesionymi nakładami na inwestycje zgłoszone do Krajowego Planu Inwestycyjnego.
Odpowiednie raporty z wykonania inwestycji zostały przekazane do weryfikacji Komisji Europejskiej. Do dnia bilansowego nie dokonano przydziału należnych grupie PGE nieodpłatnych uprawnień do emisji CO2 za rok 2013.
2. Odpis aktualizujący wartość rzeczowych aktywów trwałych:
- wpływ na EBIT: ok. (-) 343 mln zł, wpływ na zysk netto przynależny PGE: ok. (-) 275 mln zł

W wyniku przeprowadzonych testów na utratę wartości stwierdzono utratę bilansowej wartości rzeczowych aktywów trwałych w Elektrociepłowni Pomorzany, Elektrociepłowni Zgierz oraz Elektrowni Dolna Odra.

Łączny wpływ powyższych zdarzeń na EBIT wyniesie: ok. (-) 1.093 mln zł, a na zysk netto przynależny PGE ok. (-) 875 mln zł.

Powyższa informacja została przygotowana na podstawie danych finansowych, które są jeszcze przedmiotem badania biegłego rewidenta. W związku z tym powyżej przedstawione dane nie są ostateczne i mogą ulec zmianie.

Roczne sprawozdania finansowe PGE za rok 2013 zostaną opublikowane 12 marca 2014 r.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tj. Dz. U. z 2009 roku, Nr 185 poz. 1439 z późn. zmianami).
gkpge_relacjeInwestorskie_site