Powrót

Sąd Apelacyjny w Warszawie uchylił wyrok Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w sprawie dotyczącej ustalenia wysokości korekty rocznej kosztów osieroconych (tzw. rekompensat KDT) za rok 2008 dla Zespołu Elektrowni Dolna Odra i przekazał sprawę do ponownego rozpoznania przez Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

  • Numer raportu: 10/2012
  • Data sporządzenia raportu: 12.03.2012
  • Podstawa prawna raportu: Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne

Treść raportu

Zarząd Spółki PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. ("PGE") informuje, że Sąd Apelacyjny w Warszawie w dniu 12 marca 2012 r. uchylił wyrok Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (“SOKiK") w sprawie dotyczącej ustalenia wysokości korekty rocznej kosztów osieroconych (tzw. rekompensat KDT) za rok 2008 dla Zespołu Elektrowni Dolna Odra i przekazał sprawę do ponownego rozpoznania przez SOKiK. Decyzja została podjęta w wyniku rozpatrywania apelacji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki ("Prezes URE") od wyroku SOKiK z dnia 26 maja 2010 r. Wartość przedmiotu sporu w sprawie PGE GiEK ZEDO za rok 2008 wynosi 42,4 mln PLN.
Przedmiotowa decyzja nie wpływa na korektę rozliczenia rekompensat KDT w wysokości około 1 mld zł, pomniejszającą skonsolidowane wyniki finansowe GK PGE za 2011, o której PGE informowała w raporcie bieżącym nr 9/2012 z dnia 8 marca 2012 r.

Opis sprawy:
Prezes URE w dniu 31 lipca 2009 roku wydał sześć decyzji w stosunku do niektórych wytwórców z Grupy Kapitałowej PGE tj. PGE Elektrowni Opole S.A., PGE Elektrowni Turów S.A., PGE Zespołu Elektrowni Dolna Odra S.A., PGE Elektrociepłowni Rzeszów S.A., PGE Elektrociepłowni Lublin – Wrotków Sp. z o.o., PGE Elektrociepłowni Gorzów S.A., w zakresie ustalenia korekty rocznej kosztów osieroconych należnych na podstawie ustawy z dnia 29 czerwca 2007 roku o zasadach pokrywania kosztów powstałych u wytwórców w związku z przedterminowym rozwiązaniem umów długoterminowych sprzedaży mocy i energii elektrycznej (Dz. U. z 2007 roku Nr 130, poz. 905, ze zm.). Zgodnie z przedmiotowymi decyzjami w/w spółki zostały zobowiązane do zwrotu Zarządcy Rozliczeń S.A. wskazanych w decyzjach kwot lub otrzymały rekompensaty kosztów osieroconych w niższej niż oczekiwana wysokości. Wskazane spółki z Grupy Kapitałowej PGE odwołały się od decyzji Prezesa URE do SOKiK. SOKiK wyrokami z dnia 26 maja 2010 roku zmienił decyzje Prezesa URE uwzględniając w całości odwołania spółek z Grupy PGE. Prezes URE złożył apelację do tych wyroków. Do dnia niniejszego raportu, Sąd Apelacyjny wydał następujące wyroki w sprawach dotyczących korekt rocznych kosztów osieroconych za rok 2008:
- oddalenie apelacji Prezesa URE w sprawie Elektrociepłowni Rzeszów w dniu 2 lutego 2012 r. (raport bieżący PGE nr 3/2012 z 2 lutego 2012 r.);
- uwzględnienie apelacji Prezesa URE w sprawie Elektrociepłowni Lublin-Wrotków w dniu 7 marca 2012 r. (raport bieżący PGE nr 9/2012 z dnia 8 marca 2012 r.).

Wytwórcy z Grupy PGE znajdują się w analogicznych sporach z Prezesem URE w zakresie korekty kosztów osieroconych za rok 2009 oraz 2010. Sprawy te nie zostały jeszcze rozstrzygnięte.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tj. Dz. U. z 2009 roku Nr 185, poz. 1439, ze zmianami).
gkpge_relacjeInwestorskie_site