Powrót

Terminy przekazywania raportów okresowych w 2016 roku

  • Numer raportu: 1/2016
  • Data sporządzenia raportu: 12.01.2016
  • Podstawa prawna raportu: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu

Zarząd spółki PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. ("Spółka", "PGE") niniejszym podaje do publicznej wiadomości daty przekazywania raportów okresowych Spółki w 2016 roku.

1. Skonsolidowane raporty kwartalne:
- Raport kwartalny za I kwartał 2016 roku – 10 maja 2016 roku.
- Raport kwartalny za III kwartał 2016 roku – 8 listopada 2016 roku.

2. Skonsolidowany raport półroczny za pierwsze półrocze 2016 roku – 9 sierpnia 2016 roku.

3. Raporty roczne:
- Jednostkowy raport roczny PGE za 2015 rok – 16 lutego 2016 roku.
- Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej PGE za 2015 rok – 16 lutego 2016 roku.

Jednocześnie Zarząd Spółki oświadcza, że zgodnie z § 83 ust.1 Rozporządzenia Ministra Finansów
z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2014,
poz. 133) ("Rozporządzenie"), Spółka nie będzie publikować odrębnych jednostkowych raportów kwartalnych. Skonsolidowane raporty kwartalne grupy kapitałowej PGE zawierały będą kwartalne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe oraz kwartalne informacje finansowe.

Ponadto Zarząd Spółki informuje, że Spółka nie będzie publikować skonsolidowanego raportu kwartalnego za IV kwartał 2015 roku oraz skonsolidowanego raportu kwartalnego za II kwartał 2016 roku zgodnie z regulacją odpowiednio § 102 ust. 1 oraz § 101 ust. 2 Rozporządzenia. Spółka nie będzie publikować również odrębnego raportu półrocznego zgodnie z § 83 ust. 3 Rozporządzenia.

Podstawa prawna: § 103 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku
w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2014, poz. 133).
gkpge_relacjeInwestorskie_site