Podstawowe wskaźniki finansowe GK PGE

FY’11 FY’12 FY’13 FY’14 FY’15 FY’16 FY’17 FY’18 FY’19
Marża EBITDA
24%
24%
27%
29%
29%
26%
33%
25% 19%
Marża EBIT 15% 14% 16% 18% -13% 13%15%10% -11%
Marża netto
18%
12%
13%
13%
-11%
9%
11%
6% -11%
Rentowność kapitału własnego (ROE)
14%
10%
10%
9%
-7%
6%
6%
3%
-8%
Rentowność aktywów (ROA) 9%
7%
7%
6%
-5%
4%
4%
2%
-5%
Wskaźnik bieżącej płynności (Current ratio)
1,38
1,57
1,67
1,94
1,37
1,59
1,06
0,73
1,06
Wskaźnik szybki bieżącej płynności (Quick ratio)
1,25
1,26
1,45
1,63
1,11
1,38
0,85
0,51
0,68
Suma zobowiązań do pasywów (Stopa zadłużenia)
0,30
0,28
0,28
0,32
0,34
0,37
0,36
0,37
0,44
Suma zobowiązań do kapitału własnego (Debt to equity)
0,43
0,38
0,40
0,48
0,52
0,58
0,56
0,59
0,80
Szybkość obrotu należnościami (w dniach)
25
25
28
33
34
37
49
47
34
Dług (gotówka) netto /EBITDA
-0,61
-0,34
-0,37
-0,13
0,32
0,69
0,99
1,51
1,60

(1) Wskaźnik ROE obliczony został jako iloraz zysku netto z danego roku do kapitałów własnych na koniec roku pomniejszonych o zysk netto.

(2) Wskaźnik ROA obliczony został jako iloraz zysku netto z danego roku do sumy aktywów na koniec roku pomniejszonych o zysk netto.

(3) Wskaźnik bieżącej płynności obliczony został jako iloraz aktywów obrotowych do zobowiązań krótkoterminowych.

(4) Wskaźnik szybki płynności obliczony został jako iloraz aktywów obrotowych pomniejszonych o zapasy do zobowiązań krótkoterminowych.

(5) Szybkość obrotu należnościami obliczona została ze wzoru:

(365 dni * średni stan należności z tytułu dostaw i usług) / przychody ze sprzedaży, gdzie średni stan należności z tytułu dostaw i usług rozumiany jest tako średnia arytmetyczna z początku i końca okresu sprawozdawczego i każdorazowo odnosi się do stanu należności przed uwzględnieniem odpisu aktualizującego.

gkpge_relacjeInwestorskie_site