Przybliżone terminy publikacji szacunków wybranych danych finansowych i operacyjnych w 2017 roku:

Okres Publikacja danych szacunkowych nie później niż:
Rok 2016 10 lutego 2017 r.
I kwartał 2017 r. 25 kwietnia 2017 r.
I półrocze 2017 r. 26 lipca 2017 r.
9 miesięcy 2017 r. 24 października 2017 r.

 

Spółka podkreśla, że powyższe daty sformułowane są jako nie później niż tzn. faktyczna publikacja szacunków może mieć miejsce wcześniej. 

Jednocześnie Spółka informuje iż w 2017 r. nie będzie publikowała comiesięcznych szacunkowych danych sprzedażowych  i operacyjnych. 

W 2017 roku informacje te będą przekazywane po zamknięciu poszczególnych kwartałów, razem z szacunkiem wyników finansowych. 

 

Poniżej przedstawiamy Państwu wybrane treści serwisu relacji inwestorskich pomocne w analizie inwestycyjnej instrumentów finansowych wyemitowanych przez PGE.

Zapraszamy do pozostałych części serwisu i kontaktu bezpośredniego.

Szacunkowe dane operacyjne i sprzedażowe za 9 miesięcy 2017 r.

Wyszczególnienie Narastająco od początku roku 
2017 r. 2016 r. Dynamika (%)
Produkcja energii elektrycznej netto w jednostkach wytwórczych PGE, w tym: 41,46 TWh
39,04 TWh
+6%
- produkcja z węgla brunatnego.  29,83 TWh
27,21 TWh
+10%
Wolumen sprzedaży detalicznej do odbiorców finalnych.  29,68 TWh
31,98 TWh
-7%
Wolumen dystrybuowanej energii.  26,20 TWh
25,43 TWh
+3%

Zastrzeżenie: Prezentowane wielkości mają charakter szacunkowy i nie były przedmiotem audytu przez biegłego rewidenta.

Podstawowe wskaźniki finansowe GK PGE

FY’11 FY’12 FY’13 FY’14 FY’15 FY’16
Marża EBITDA
24%
24%
27%
29%
29%
26%
Marża EBIT 15% 14% 16% 18% -13% 13%
Marża netto
18%
12%
13%
13%
-11%
9%
Rentowność kapitału własnego (ROE)
14%
10%
10%
9%
-7%
6%
Rentowność Aktywów (ROA) 9%
7%
7%
6%
-5%
4%
Wskaźnik bieżącej płynności (Current ratio)
1,38
1,57
1,67
1,94
1,54
1,74
Wskaźnik szybki bieżącej płynności (Quick ratio)
1,25
1,26
1,45
1,63
1,29
1,53
Suma zobowiązań do pasywów (Stopa zadłużenia)
0,30
0,28
0,28
0,32
0,34
0,37
Suma zobowiązań do kapitału własnego (Debt to equity)
0,43
0,38
0,40
0,48
0,52
0,58
Szybkość obrotu należnościami (w dniach)
25
25
28
33
34
37
Dług (gotówka) netto /EBITDA
-0,61
-0,34
-0,37
-0,13
0,32
0,70

(1) Wskaźnik ROE obliczony został jako iloraz zysku netto z danego roku do kapitałów własnych na koniec roku pomniejszych o zysk netto.

(2) Wskaźnik ROA obliczony został jako iloraz zysku netto z danego roku do sumy aktywów na koniec roku pomniejszych o zysk netto.

(3) Wskaźnik bieżącej płynności obliczony został jako iloraz aktywów obrotowych do zobowiązań krótkoterminowych.

(4) Wskaźnik szybki płynności obliczony został jako iloraz aktywów obrotowych pomniejszonych o zapasy do zobowiązań krótkoterminowych.

(5) Szybkość obrotu należnościami obliczona została ze wzoru:

(365 dni * średni stan należności z tytułu dostaw i usług) / przychody ze sprzedaży, gdzie średni stan należności z tytułu dostaw i usług rozumiany jest tako średnia arytmetyczna z początku i końca okresu sprawozdawczego i każdorazowo odnosi się do stanu należności przed uwzględnieniem odpisu aktualizującego.