Wobec konieczności finansowania ambitnego programu rozwoju, mając na względzie ograniczenie wzrostu poziomu zadłużenia, Zarząd Spółki rekomenduje zawieszenie wypłaty dywidendy z zysków za lata 2016, 2017 i 2018. 

Po tym okresie Zarząd Spółki zamierza rekomendować Walnemu Zgromadzeniu Spółki wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy na poziomie 40-50% skonsolidowanego zysku netto przypadającego dla akcjonariuszy jednostki dominującej, korygowanego o wielkość odpisów aktualizujących wartość rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych. 

Wypłata każdej dywidendy będzie uzależniona w szczególności od ogólnej wysokości zadłużenia Spółki, spodziewanych nakładów kapitałowych i potencjalnych akwizycji. 
Polityka dywidendy podlega okresowej weryfikacji przez Zarząd Spółki.

Powyższa zmiana polityki dywidendy została przyjęta do stosowania w maju 2017 r., o czym PGE informowała raportem bieżącym nr 27/2017.

 

gkpge_relacjeInwestorskie_site