Dywidenda z zysku za rok 2010

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ("ZWZ") w dniu 29 czerwca 2011 r. podjęło decyzję o podziale zysku netto za rok obrotowy 2010 i niepodzielonego zysku z lat ubiegłych, przeznaczając część zysków na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy (patrz raport bieżący nr 25/2011). Zgodnie z uchwałą ZWZ zysk netto za rok obrotowy 2010 w wysokości 2.920.423.465,45 złotych oraz niepodzielony zysk z lat ubiegłych w wysokości 120.474.499,24 złotych zostały podzielone w następujący sposób: 1) na dywidendę dla akcjonariuszy przeznaczono 65 groszy na jedną akcję; 2) na kapitał zapasowy przeznaczono pozostałą kwotę zysku netto za rok 2010 oraz niepodzielonego zysku z lat ubiegłych. Na dzień ZWZ dywidendą objętych jest 1.869.760.829 akcji a łączna wysokość dywidendy wynosi 1.215.344.538,85 zł. Dywidendą nie są objęte akcje własne nabyte przez Spółkę w celu umorzenia. ZWZ ustaliło dzień dywidendy na 15 września 2011 r., a wypłata dywidendy nastąpiła 30 września 2011 r.

gkpge_relacjeInwestorskie_site