Dywidenda z zysku za rok 2009

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ("ZWZ") w dniu 23 czerwca 2010 r. podjęło uchwałę o podziale zysku netto Spółki za rok obrotowy 2009 (patrz raport bieżący nr 32/2010). Zgodnie z uchwałą ZWZ zysk netto w kwocie 1.440.497.736,84 zł został podzielony w następujący sposób: 1) 125.629.336,84 zł przeznaczono na kapitał zapasowy; 2) 1.314.868.400,00 zł przeznaczono na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki. Dywidendą objętych było 1.730.090.000 akcji serii A i B, a dywidenda przypadająca na jedną akcję wyniosła 0,76 zł (słownie: siedemdziesiąt sześć groszy). Dzień dywidendy został ustalony na 22 września 2010 r., a wypłata dywidendy nastąpiła 12 października 2010 r.

gkpge_relacjeInwestorskie_site