WYSOKOŚĆ WYPŁACONEJ DYWIDENDY

0,25 zł(1) × LICZBA POSIADANYCH AKCJI) - NALEŻNY PODATEK(2)

(1) Dywidenda dla akcjonariuszy PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. za rok obrotowy 2015, wynosi 0,25 zł brutto na jedną akcję.

(2) Co do zasady w przypadku osób fizycznych kwota wypłacanej dywidendy każdorazowo zostanie pomniejszona o 19% tytułem ryczałtowego podatku dochodowego, który jest pobierany i odprowadzany na rachunek właściwego urzędu skarbowego. Akcjonariusze będący osobami fizycznymi nie mają obowiązku rozliczenia przychodów uzyskanych z tytułu wypłaconych dywidend oraz kwoty pobranego podatku.

gkpge_relacjeInwestorskie_site